Krst

Krst detí

Žiadosť o krst predkladá zákonný zástupca dieťaťa osobne vo farskej kancelárii v pondelok od 15.00 do 17.00 hod.

Potrebné: údaje o krstných rodičoch (meno, priezvisko, povolanie).

  • Ak je dieťa školopovinné, je potrebné kontaktovať najskôr katechétku, ktorá ho vyučuje náboženstvo.

  • V prípade krstu dospelých sa o príprave informujte vo farskej kancelárii.


Krstný rodičia:

  • Môžu byť dvaja (muž a žena) alebo jeden.

  • Musia byť katolíci a mať absolvované iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie, birmovanie).

  • V prípade, že žijú s inou osobou, sa vyžaduje, aby boli cirkevne zosobášení.

  • K žiadosti o krst dieťaťa sa pridáva ich krstný list, ktorý dostanú na farskom úrade v mieste ich krstu. Tento dokument nemá byť starší, ako tri mesiace.


Krsty detí sa vysluhujú každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci počas sv. omše o 11.30 hod. alebo po jej skončení. Zaobstarať treba krstnú košieľku a krstnú sviecu.

Rodičia a krstní rodičia absolvujú jedno prípravné stretnutie (predkrstnú náuku) s kňazom. Toto stretnutie sa koná vždy vo štvrtok pred dohodnutým termínom krstu o 19.15 hod. v kláštore minoritov.

Krst dospelých

Dospelí muži a ženy, ktorí v sebe objavia túžbu po kresťanskom živote, sa najskôr zoznamujú s vierou a životom cirkvi. Naša farnosť ponúka viaceré aktivity, kurzy a cykly prednášok, ktoré sú otvorené aj pre ľudí, ktorí sa považujú za hľadajúcich alebo za sympatizantov. Na týchto fórach sa dá pomerne ľahko nadviazať kontakt s našimi veriacimi a s kňazmi našej farnosti.

Tí, ktorí dospeli k rozhodnutiu prijať krst, sa v letných mesiacoch prihlasujú vo farskej kancelárii, aby mohli na jeseň začať prípravu, ktorá môže trvať niekoľko mesiacov až niekoľko rokov (ide o cestu, ktorú prechádza každý vlastným tempom podľa svojich schopností). Počas prípravy na krst sa kandidáti pravidelne stretávajú v malom spoločenstve na katechézach, ktoré vedie vždy kňaz. Tieto katechézy možno v našej farnosti po dohode s kňazom absolvovať aj individuálnym spôsobom.

Po základnom poučení o kresťanskej viere, sviatostiach a živote cirkvi, by mal už kandidát na krst viesť kresťanský spôsob života, modliť sa a pravidelne navštevovať bohoslužby. Ak je tomu tak, môže verejne vo farskom spoločenstve vyznať svoju túžbu po prijatí krstu a začať tak obdobie katechumenátu, ktoré v našej farnosti trvá zvyčajne niekoľko mesiacov.

Po náležitom poučení a duchovnej príprave katechumen žiada biskupa o dovolenie prijať iniciačné sviatosti (krst, birmovanie a eucharistiu). Najvhodnejším časom na ich prijatie je slávenie Veľkonočnej vigílie.