Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.

KKC 1285


V našej farnosti príprava na prijatie sviatosti birmovania trvá dva roky. Začína (a končí) v nepárnom roku - napr. 2017, 2019,... Prihlásiť sa je potrebné do konca septembra nepárneho roku. Kandidáta na prijatie sviatosti birmovania zaväzuje tzv. Desatoro birmovanca.

Desatoro birmovanca

  1. Birmovanec chce prijať sviatosť birmovania. Je pokrstený a má vek aspoň 15 rokov.

  2. Spĺňa podmienky: poznáva základy viery a úprimne sa snaží žiť podľa viery. Zúčastňuje sa na náboženstve v škole; na stretnutiach birmovancov raz za dva týždne a aspoň raz za dva týždne na utorkových sv. omšiach pre mládež o 19.30. Jeho absencia na týchto podujatiach nepresiahne 30%. Prečíta Evanjelium podľa Lukáša a Skutky apoštolov.

  3. Uvedomuje si svoju kresťanskú zodpovednosť za seba i za druhých. Kresťan je človek, ktorý žije aj pre iných – nežije sebecky len sám pre seba.

  4. Úprimná a intenzívna ranná a večerná modlitba sú súčasťou života birmovanca, ktorý si už teraz vyprosuje dar Ducha Svätého. S radosťou sa tiež zúčastňuje na bohoslužbách v nedeľu a na sviatky.

  5. Zvolí si niektorého svätca za svoj vzor – za svojho patróna a zoznámi sa s jeho životom.

  6. Birmovný rodič, ktorého si birmovanec vybral, má mu byť priateľom v kresťanskom živote. Má to byť zrelý, praktický kresťan, ktorý už prijal birmovku a má aspoň 16 rokov.

  7. Aspoň raz za dva mesiace bude pristupovať k sviatosti zmierenia. Bezprostredne pred prijatím sviatosti kresťanskej dospelosti si dôkladne prehodnotí svoj doterajší život, odporúča sa, aby si vykonal generálnu spoveď.

  8. Zúčastní sa víkendovej duchovnej obnovy.

  9. Na záver prípravy k sviatosti birmovania absolvuje osobné stretnutie s kňazom, pri ktorom si overí svoje vedomosti z náboženstva.

  10. Pri nesplnení uvedených podmienok bude birmovancovi prijatie sviatosti birmovania oddialené, aby sa lepšie pripravil.