Spoločenstvá

 

Dobrý pastier

Som odstavec. Kliknite a pridajte popis.

Ebenezer

Som odstavec. Kliknite a pridajte popis.

Charizmatické spoločenstvo

Charizmatické stretnutia vo farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi sa uskutočňujú od roku 2000/2001 ako plod spoločenstva KeKaKo (Kerygma – Karisma – Koinonia) komunity Ján Krstiteľ. Počas svojho vývoja menili formy. Z pôvodnej evanjelizačnej omše sa zmenili na chvály pred vystavenou Sviatosťou oltárnou, pričom sa konajú tradične každý pondelok o 19,00 v kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi.

Naše spoločné chvály sú otvorené aj pre verejnosť.

Stretnutí sa zúčastňujú ľudia zasiahnutí Božou láskou, žijúci osobný vzťah s Ježišom a so srdcom otvoreným na pôsobenie Ducha Svätého. Spoločná modlitba je oslavou Pána, prehlbovaním dôverného vzťahu s ním prostredníctvom chvály a vďaky, vzývaním Ducha Svätého, odprosovania, modlitby príhovoru a prosieb.

Charizmatické spoločenstvo prejavuje aj službu núdznym (alternatívny názov „Útočisko“) a v rôznych formách službu pre farnosť. Kontakt: Karol Kasala; mail: karolkasala@gmail.com

Misia Máriina

Spoločenstvo Misia Máriina je misijným spoločenstvom viacerých generácií jednotlivcov a rodín, ktoré vzniklo v roku 1968. Jeho zakladateľmi boli manželia Viktor a Mária Bezákovi, ktorí túžili po misijnom pôsobení v zahraničí a pri stretnutí s otcom biskupom Pavlom Hnilicom v Ríme boli poverení misiou v Bratislave. Duchovnú formáciu spoločenstva zabezpečuje v súčasnosti rehoľa menších bratov minoritov. Spája nás spoločné úsilie o zdokonaľovanie náboženského života pod vedením duchovného poradcu, misionárska horlivosť ohlasovať vo svojom okolí Božie kráľovstvo (v rodine, zamestnaní, v škole ako študenti), spoločná modlitba za kňazov rehoľníkov a nové duchovné povolania. Do dnešného dňa evidujeme 130 oficiálnych členov a niekoľko desiatok sympatizantov.

 

Naše aktivity:

- mesačné slávenie svätej omše každú prvú sobotu v mesiaci

- evanjelizácia detí, mládeže, rodín a jednotlivcov všetkých vekových kategórii

- príprava birmovancov, snúbencov a katechumenov na sviatosti

- každoročné adventné, pôstne a letné duchovné obnovy

- organizovanie pútí, plesov, karnevalov pre deti.

 

Spoločenstvo Misia Máriina

Francisciho 3, 811 08, Bratislava

Kontakt: kontakt@misiamariina.sk

Web: www.misiamariina.sk

Modlitby matiek

Modlitby matiek vznikli pred vyše dvadsiatimi rokmi v Anglicku. Zakladateľkou je Veronica Wiliams spoluautorka brožúry „Čo to robíme našim deťom?“, ktorá bola plná štatistík o tom, ako deti trpia. Túto brožúrku dostali všetci členovia Hornej aj Dolnej Snemovne Lordov s prosbou, aby zmenili zákony – aby deti v Anglicku mali nádej na lepšiu budúcnosť. Po krátkom čase, na konferencii vo Wallsinghame počula jej švagriná Sandra hlas: „modli sa za svoje deti.“

Pre Veronicu to bolo potvrdenie, že treba urobiť pre deti niečo VIAC. A to viac bola modlitba...

viac info o MM nájdete na www.modlitbymatiek.sk

Aj v našej farnosti sa stretávajú mamy na MM. Funguje u nás viacero skupiniek. Stretávame sa pravidelne raz za týždeň. Ak by sa niekto chcel pridať, môžete kontaktovať národnú koordinátorku 0915 195 582, alebo mamu zo skupinky, ktoré sa modlia v kláštore minoritov 0905 411 762.

Modlitby otcov

Z iniciatívy diakona Maurice Williamsa vzniklo v Anglicku podľa vzoru Modlitieb matiek aj hnutie Modlitby otcov, ktoré združuje duchovných i fyzických otcov s cieľom modliť sa za svet, za pokoj v rodinách a za to, aby muži prijali svoju pravú úlohu a ukázali, čo skutočne  znamená „byť otcom“.

Spolu sa modlíme, chválime Pána, čítame Sväté písmo a zverujeme sa navzájom so svojimi problémami.

Naša skupinka má už vyše 10 rokov, vystriedalo sa v nej veľa bratov z ktorých niektorí založili vlastné spoločenstvá. Sme otvorení prijať medzi nás nových otcov. Členovia nemusia byť katolíci. Nemusia mať predošlé skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve.

 

Snažíme sa povzbudiť každého, aby sa zapojil do modlitieb, ak chce.

Uisťujeme všetkých, že zo skupiny sa citlivé osobné veci nevynášajú.

Neokatechumenálna cesta

Neokatechumenátna cesta je katolíckou formáciou, vhodnou pre dnešnú spoločnosť a dobu - týmito slovami sv. Ján Pavol II. schválil štatút tohto spoločenstva, ktoré vzniklo počas koncilových rokov v Španielsku a dnes je rošírené po celom svete. Ide o druh farskej pastorácie, ktorá sa realizuje cez aktuálizáciu kresťanskej iniciácie a permanentnú výchovu vo viere.

V našej farnosti existujú tri spoločenstvá Neokatechumenátnej cesty, združujúce ľudí vo vekovom rozpätí od strednej školy, cez manželské páry až po dôchodcov. Keďže ide o intenzívnu formáciu vo viere, pred vstupom do spoločenstva je potrebné absolvovať tzv. farské katechézy. Tie sa v našej farnosti konajú každoročne. Kontaktná adresa: antondraho@azet.sk

Ružencové spoločenstvo

Ružencové bratstvo je hnutie založené dominikánskou rehoľou. Združuje veriacich, ktorí sa slobodne rozhodli aktívne prehlbovať svoj vzťah k Bohu, dozrievať v láske a šíriť dobro podľa biblického príkladu Panny Márie. Na ceste k tomuto cieľu si členovia ružencových bratstiev osobitným spôsobom pomáhajú modlitbou posvätného ruženca, pravidelnými spoločnými mesačnými stretnutiami a duchovnou súdržnosťou širokej dominikánskej rodiny, ktorú tvoria kontemplatívne mníšky, rehoľníci, rehoľníčky, dominikánski laici a tiež všetky existujúce ružencové bratstvá.

V Karlovej Vsi bolo RB zriadené v roku 2000.

Tvorí ho 7 úplných a jedna neúplná ruža, spolu 159 členov.

www.dmc.sk

Viera a svetlo

Hnutie Viera a svetlo je zamerané na pastoráciu handicapovaných osôb, ich rodín a priateľov. Zrodilo sa v Lurdoch na Veľkú noc roku 1971 počas púte organizovanej Jeanom Vanierom a Mariou-Helene Mathieu, na ktorej sa vtedy zúčastnilo až 12 000 osôb. Z nich asi jednu tretinu tvorili mentálne postihnutí veriaci. Títo pútnici neskôr pokračovali v pravidelnom organizovaní menších modlitebných stretnutí a pútnických ciest, ktoré medzi nimi upevňovali priateľstvo a atmosféru vzájomnej pomoci a podpory. Myšlienkou, ktorá stále pri zrode hnutia je: “Radšej zapáliť jedno malé svetlo, ako sa hnevať na to, že je tma.”

Dnes pôsobí Viera a svetlo v mnohých krajinách sveta, aj v Bratislave – Karlovej Vsi.

Farnosť sv. Michala Archanjela

Bratislava - Karlova Ves