• br. jozef

Novéna k Nepoškvrnenej


Vo štvrtok 29. novembra sme začali v Kostole sv. Františka sláviť tradičnú Novénu k Nepoškvrnenej. Je to duchovná príprava na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra).

Prvým hosťom a slávnostným kazateľom bol o. Aurel Halajčík, farár košickej miestnej časti Furča. Počas sv. omše spieval spevácky zbor Tempus. Veriaci si v deň sviatku Všetkých svätých františkánskeho rádu mohli uctiť relikvie viacerých františkánskych svätcov. Mnohých upútala aj nová séria ikon, ktoré pre našu farnosť napísal bratislavský ikonopisec Ladislav Németh. Bratia minoriti z bratislavskej komunity si tak, ako každý rok, obnovili na záver tejto sv. omše rehoľné sľuby.

Druhý deň novény patril rodinám. Počas sv. omše pre rodiny sa nám prihovoril páter Michal Nižňanský, pavlínsky mních pôsobiaci v Šaštíne. Liturgiu sprevádzal svojím spevom manželský pár Lishakovcov. Ako obetný dar sme priniesli obálky s prosbou o modlitbu. Každá rodina, ktorá sa zapojila do tejto akcie, si vybrala inú rodinu, na ktorú bude v modlitbách myslieť počas adventného obdobia. Po sv. omši sme sa modlili o uzdravenie a požehnanie rodín. Celú slávnosť sme ukončili spoločným agapé.

V sobotu večer sme vstúpili do adventného obdobia. V liturgii počúvame texty prorokov, ktorí predpovedajú spásu Božieho ľudu. O Márii, Kráľovnej prorokov a tej, v ktorej sa proroctvá stali skutočnosťou, hovoril slávnostný kazateľ, dp. Radovan Rajčák, kaplán z Podunajských Biskupíc.

V nedeľu večer sa nám pri slávnostnej novéne prihovoril vdp. Marián Meňuš, farár zo Štefanova. Pricestoval k nám spolu s nikoľkými farníkmi. Témou jeho kázne bolo: Mária, Kráľovná pokoja.

Piaty deň novény patril Márii, Kráľovnej vzatej do neba. Otec Martin Kakalej, kňaz spišskej diecézy, hovoril o duchovnej túžbe vystúpiť do Božieho chrámu a prebývať v Božej blízkosti. Mária je modelom človeka, ktorý prijíma Božie pozvanie k večnému životu v Božom stánku. Kazateľ pozval veriacich vypočuť si pieseň, ktorú nájdeme tu...

V utorok večer nás navštívil brat Oskar Jozef Vaľko, dominikán pôsobiaci na bratislavskej Kalvárii. Bol slávnostným kazateľom šiesteho dňa Novény k Nepoškvrnenej. Pannu Máriu Máriu predstavil ako Kráľovnú patriarchov.

V stredu medzi nás zavítal misionár milosrdenstva, kapucínsky kňaz Damián Szulowski. V slávnostnej kázni Pannu Máriu predstavil ako Kráľovnú vyznávačov.

Na 8. deň novény (štvrtok) k nám pricestoval kazateľ z Čiech. Minorita vladimír František Hubálovský kedysi študoval v Bratislave. Rehoľnú formáciu absolvoval v kláštore v Karlovej Vsi. Jeho kázeň bola o Márii, Kráľovnej rodiny. Na záver sv. omše nás prekvapil sv. Mikuláš. Po jej skončení eucharistické spoločenstvo pokračovalo pohostením - agapé.

Posledný prípravný deň pred sviatkom Nepoškvrnenej patril Márii, Kráľovnej panien. Božie slovo v Kostole sv. Františka ohlasoval emeritný rektor Katolíckej univerzity, Mons. Jozef Jarab. Vo svojej homílii hovoril o cnosti čistoty, o čistote partnerskej i rodičovskej lásky.

Program novény:

#Duchovnáobnova #novena #november #december #biskup