• mediaminor

Nový rok sme privítali pred sviatosťou oltárnou

V Kostole sv. Františka sa na Silvestra 2019 o 23.45 hod. konala eucharistická pobožnosť. Pre tých, ktorí nechceli, alebo nemohli oslavovať príchod nového roka 2020 na tradičnej silvestrovskej veselici, to bola dobrá príležitosť na rozjímanie.

Pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou moderoval správca farnosti, páter Lucián Bogucki, za prítomnosti skoro sto veriacich. Spoločne sme sa zamysleli nad tým, ako sme prežili uplynulý rok, vedomí si svojich slabostí, hriešnosti. Predložili sme Pánovi prosby, aby nám veľkoryso odpustil. Veď Jeho trpezlivosť s nami je väčšia, ako naša nevďačnosť. Poďakovali sme aj za to, že od nás odvrátil mnohé nebezpečenstvá a pokušenia tela i duše. S pokorou srdca sme uznali, že sme nehodní služobníci a nevďačné deti.

Na začiatku nového roka 2020, ktorí sme začínali v mene Božom, pod ochranou Panny Márie, sme vrúcne prosili Všemohúceho, aby nás zachoval vo svojej milosti a láske, aby nás ochraňoval od všetkého zlého, zachoval nás v nádeji, upevňoval našu vieru, obdarúval nás darmi Ducha Svätého, aby nás nič neodlúčilo od Neho. Veď sme Jeho deti a denne ho vzývame. Chceme celý rok 2020 prežiť v posväcujúcej milosti, aby tento rok bol pre každého z nás rokom spásy.

Po skončení pobožnosti nás pán farár pozval do pastoračnej miestnosti kláštora. Tu bolo pripravené agapé. Pri symbolickom pohári šampanského a chutnom občerstvení sme si navzájom popriali veľa úspechov v roku 2020 a v malých skupinkách sme ešte dlho debatovali.

v. š.