• mediaminor

Kurz pre cirkevných hudobníkov


Katolícka univerzita v Ružomberku zorganizovala v dňoch 1. - 6. júla 2018 odborný kurz pre kantorov a organistov, na ktorom sa zúčastnili i mladí umelci z našej farnosti. Týždňové školenie na Katedre hudby KU absolvoval páter Jozef Sukeník a dve žiačky Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Alžbeta Čupková a Linda Vannayová.

Páter Jozef absolvoval hodiny zamerané na teóriu a interpretáciu gregoriánskeho chorálu v triede doc. PaedDr. Janky Bednárikovej PhD. Alžbeta Čupková si vybrala odborný kurz dirigovania chrámových zborov, ktorý viedla doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková PhD. Linda Vannayová sa rozhodla prehĺbiť svoje vedomosti v odbore liturgická chrámová hudba. Pod vedením Mgr. Mareka Jamricha absolvovala každý deň hodiny hry na organe. Všetci traja účastníci z našej farnosti využili aj možnosť osobných konzultácií s odborníkmi v oblasti hlasovej výchovy.

Okrem školenia vo vybraných odboroch sa umelci každodenne stretávali na rôznych spoločných aktivitách a odborných prednáškach z dejín a teológie liturgickej hudby. Niekoľko desiatok účastníkov vytvorilo veľký chrámový zbor, ktorý sa schádzal na spoločných nácvikoch a svojím spevom sprevádzal každodenné bohoslužby v tamojšom jezuitskom kostole (ranné chvály, sv. omše). Niektorí účastníci sa združili aj v menšej tzv. gregoriánskej schóle. Počas kurzu mohli umelci každý deň počúvať vynikajúcu hudbu. Na novom organe od rakúskej firmy Rieger zaznel koncert amerického organistu Davida di Fiore i vynikajúce improvizácie českého organistu Dávida Postráneckého.

#kurzorganistov #Katolíckauniverzita #zbor #schóla #Katedrahudby #umenie #gregoriánskychorál