• mediaminor

Sviatok zasväteného života


V sobotu 2. februára sme slávili Obetovania Pána, sviatok, ktorý je ľudovo nazývaný Hromnice. Tento deň bol zároveň 23. medzinárodným dňom zasväteného života. O tajomstve Kristovho obetovania a o súvise tohto sviatku s tajomstvom zasvätenia sme sa zamýšľali pri večernej sv. omši v Kostole sv. Františka.

Páter Jozef v homílii povedal, že za Pannu Máriu nebolo nutné priniesť obetu na očistenie, pretože bola nepoškvrnená. Božie dieťa nebolo nutné Bohu predstavovať. Vykupiteľ tiež nemusel byť vykúpený. Gestá, ktoré kázal vykonať Zákon, sa Márie a Jozefa fakticky netýkali. A oni predsa dopodrobna všetko splnili. Nový Boží ľud nezachováva totiž Zákon preto, že musí. Nerobí to ani z nutnosti ani zo strachu, ani z povinnosti... Nový Boží ľud, Cirkev, zachováva Zákon preto, lebo chce. Robí to z lásky k Bohu. Z lásky k Bohu koná i to, čo nie je nutné.

Preto je teda tento sviatok i sviatkom Bohu zasvätených osôb. Je to deň kresťanov, ktorí Bohu dajú aj to, čo nemusia. Rozhodujú sa žiť v čistote, aj keď vedia, že manželstvo je dobré a Boh zo srdca žehná láske muža a ženy. Rozhodujú sa žiť v chudobe, aj keď vedia, že hmotné dobrá, ktoré by za iných okolností získali, by mohli sami použiť na dobré ciele. Rozhodujú sa žiť v poslušnosti a podriadenosti druhým, aj keď vedia, že Bohu môžu byť poslušní aj bezprostredne.

#hromnice #2019 #deňzasvätenéhoživota #ObetovaniePána