• br. jozef

O Kristových stopách


Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

Mk 9, 2-10

Dnešné evanjelium nadväzuje na príbeh spred šiestich dní: V Cézarey Filipovej Peter vyznal, že Ježiš je Mesiáš – čiže očakávaný kráľ, o ktorom hovorili Písma. Ježišovou odpoveďou bolo to, že im prezradil tajomstvo: povedal im, ako sa ujme svojho kráľovstva – na kríži. Viete, aký to bol pre všetkých šok. Dnes sa hovorí, že žijeme v dobe zameranej na úspech. Moja otázka znie: Ktorá doba na úspech zameraná nebola...? Ak je niekto chorý, za úspech pokladá uzdravenie, nie smrť. Ak podniká, chce zarobiť peniaze, nie zadlžiť sa a skrachovať. Pohoršenie učeníkov je pochopiteľné, lebo filozofia, ktorou chce dosiahnuť úspech Ježiš, nemá nič spoločné s normálnym ľudským myslením. A je tu aj druhá vec, ktorá im bráni akceptovať Ježišov pohľad: vedia už, že Ježišova cesta je aj ich vlastnou cestou. Byť jeho učeníkom neznamená, že sa z diaľky prizeráš. Znamená to ísť v jeho stopách tak, ako keď vo vysokom snehu vchádzaš do stôp niekoho, kto kráča pred tebou.

Čo sa stalo na Hore premenenia? Peter, Jakub a Ján zažili chvíľu, v ktorej sa veci ukázali nie z ľudského, ale z Božieho pohľadu. Vo svetle Písma (Mojžiša a prorokov) pochopili vec, o ktorej toľkokrát čítali, že Božie cesty sú iné, ako tie ľudské. Boh nemyslí a nekoná ako človek. V tomto svetle začínajú chápať, že ich učiteľ je niekým omnoho väčším, ako si dosiaľ mysleli. Ešte nevedia ako, ale začínajú prijímať skutočnosť, že ich Mesiáš kráča k sláve cestou kríža.

Tento ich zážitok má charakter kresťanskej liturgie. Naše stretnutie s Kristom v liturgii je tiež výstupom na miesto, kde na chvíľu nechávame za dverami všetko, aby sme videli Krista krásneho a osláveného. Tu sa nám otvára Písmo, láme chlieb, Ježiš sa zjavuje v plnej kráse. S radosťou sa okolo neho zhromažďujeme. Je nám spolu dobre a kríž nikomu neprekáža až do chvíle, keď máme z tohto „vrchu“ schádzať dole, ísť domov a žiť jeho životom. Nechce sa nám v tom snehu vojsť do každej stopy, nechce sa nám ísť cestou kríža. Nevyhneme sa však chorobám, zlyhaniam, prehrám... Prečo chce Peter postaviť na hore tri stánky? Aby nemusel ísť ďalej. Je to postoj učeníka, pre ktorého je modlitba a liturgia cirkvi útekom od problémov a nepríjemností. Ježiš ale nechce, aby sme sa v kostole skrývali pred krížmi. Daruje nám tie vzácne momenty, aby sme ich dokázali niesť.

Kým nevstal Ježiš z mŕtvych, nedalo sa hovoriť, že aj neúspech môže byť cestou k víťazstvu. Nikto by to nechápal. Dnes vieme, že kresťanská cesta nie je cestou bezpodmienečného úspechu, kresťanská cesta je cestou bezpodmienečnej viery. Vzkriesenie je jej súčasťou, lebo vchádzame do všetkých Ježišových stôp. Učeník má takú istotu, že bude vzkriesený, ako má aj istotu, že bude ukrižovaný. Bez vzkriesenia by sme boli my, kresťania, iba blázni, ktorí si nasledovaním Krista skazia život. Mnohí si presne toto o nás myslia. Prečo...? Lebo ešte neboli na Hore premenenia. Ale my sme na nej teraz. Prežime tú chvíľu najlepšie, ako vieme, aby sme nabrali dosť síl na cestu, ktorá je pred nami.

#stopy #2pôstnanedeľavrokub #PremeneniePána #Tabor #Mk9 #homília #kázeň #Kázne