• mediaminor

Prijatie do katechumenátu


V nedeľu 26. novembra sme pri svätej omši o 11:30 hod. privítali v našom farskom spoločenstve šesť dospelých mladých ľudí, ktorí vyjadrili svoju túžbu prijať sviatosť krstu. Slávnostným obradom nastúpili na cestu katechumenátu. Je to obdobie, ktoré má za cieľ pomôcť im, aby v spojení s naším cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru.

Kandidáti čakali na začiatku sv. omše pri vstupe do kostola, kde ich kňaz po úvodnom speve vyzval, aby sa predstavili. Na otázku: „Čo si žiadate od Božej Cirkvi?" odpovedali: „Vieru". Potom sa ich kňaz opýtal: „Čo vám dáva viera?" Oni povedali: „Večný život". Kňaz ich vyzval, aby nastúpili na cestu počúvania Božieho slova a usilovali sa nasledovať Pána Ježiša prispôsobením svojho života hodnotám jeho evanjelia. Noví katechumeni sa verejne zriekli všetkých nekresťanských kultov a vyjadrili túžbu, aby miesto Kráľa a Pána v živote každého z nich zaujal Ježiš Kristus. Potom boli poznačení znakom kríža a slávnostne uvedení do kostola. Po homílii bolo každému z nich odovzdané evanjelium.

Verejný (liturgický) začiatok katechumenátu sa koná po prípravnom období, počas ktorého kandidáti niekoľko mesiacov alebo i rokov navštevujú sviatostné katechézy a spoznávajú kresťanský život. V nasledujúcich mesiacoch sa majú intenzívne zasväcovať do tajomstva spásy a do mravného života podľa evanjelia. Posvätnými obradmi, ktoré sa majú sláviť postupne, ich budeme v našom spoločenstve uvádzať do života viery, liturgie a lásky Božieho ľudu, aby potom vo vhodnej chvíli prijali tri tzv. iniciačné sviatosti: krst, birmovanie a eucharistiu.

#katechumenát