• br. jozef

O napomínaní


„Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik." (Mt 18,15-17)

V západnej civilizácii vnímame hriech ako úmyselné prekročenie príkazu či zákazu. Zločin volá po treste. Kto spôsobil škodu, má zaplatiť. Biblický pohľad na hriech je trocha iný. Biblia používa na označenie hriechu výraz, ktorý znamená „minutie cieľa“. Slovom hriech sa označuje v biblickom jazyku aj situácia, keď vystrelený šíp netrafí cieľ a zmizne v húštine, alebo keď sa rozbúrená rieka vyleje zo svojho koryta. Hriešnik je v Božích očiach vždy ten, kto sa zmýlil a komu treba pomôcť. Boh totiž nepotrebuje odplatu. Náš hriech mu neškodí. Veď on je Boh. Hriechom sa zaoberá jedine preto, lebo hriech ubližuje človeku a on človeka nekonečne miluje, záleží mu na ňom.

Spomeňte si na prvý hriech Adama a Evy. Boh neposiela ľudí preč, aby sa im pomstil. Boh vedel, že ak by v stave hriechu jedli ovocie zo Stromu života, žili by v tomto stave naveky. Bolo by to večné zatratenie. A to nemohol dopustiť.

Po tomto úvode musí byť jasné, prečo sa problém s hriechom brata nesmie riešiť ohováraním. Ohováranie je najhoršie možné riešenie problému hriechu. Je to diabolská práca, pretože pri ohováraní sa hriech množí a stáva sa aj naším. Zväčša sa pritom rozšíria nepravdy a spôsobí sa oveľa viac zla. Čiže, ide o veľkú službu Satanovi. K hriechu druhých má Ježišov učeník pristúpiť tak, aby bol hriech odstránený, nie rozšírený. Konanie kresťana má hriešnika uzdraviť, nie znemožniť a pokoriť.

Máš urobiť všetko preto, aby rieka opäť tiekla vo svojom koryte! Ak teda vidíš, že brat blúdi, choď za ním. Nemáš sa od neho dištancovať. Ten človek ťa potrebuje. Máš sa mu priblížiť tak, aby ste si hľadeli do očí. Preto choď rovno za ním. Ak ho totiž najskôr ohovoríš, ako mu potom pozrieš do očí? Ak sa ti nepodarilo pomôcť mu, vtedy si priberáš na pomoc jedného alebo dvoch, lebo kde sú v Božom mene dvaja alebo traja, hovorili Židia v čase Pána Ježiša, tam je medzi nimi aj „Šekinah“ – Božia prítomnosť. „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja,“ hovorí zase Ježiš. Takže toto malé spoločenstvo, ktoré kráča v ústrety hriešnikovi, nie je žiaden súdny tribunál, ani cirkevné gestapo. Je to spoločenstvo, ktoré kráča k hriešnikovi oživené Božou prítomnosťou a modlitbou.

Ak hriešnik napriek ponúknutej pomoci nenachádza cestu k Bohu, Ježiš pozýva celú Cirkev, celé spoločenstvo pokrstených do služby pre jeho obrátenie. A ak stále vzdoruje, „nech ti je ako pohan a mýtnik“! Ale nezabudni, milý kresťan, že pohanov a mýtnikov Ježiš nekonečne miloval a zahŕňal ich toľkou láskou, že nábožní Židia na nich žiarlili. Ak dobre poznáš evanjelium, vieš, že mnohí z nich na ceste do Božieho kráľovstva predbehli bezchybných mravokárcov, ktorí s nimi nechceli mať už nič spoločné a na ich blúdení si radi zgustli...

Vidíš teda, že brat hreší? Prv než urobíš čokoľvek, popros Ježiša, aby ťa naučil pozerať na hriešnika jeho očami a milovať ho jeho srdcom.

#kazne