• br. jozef

Kráľovské kňazstvo


Synovia Izraela, Vyvolený národ, boli rozdelení do dvanástich kmeňov. Existovali v ňom ale dve prestížnejšie skupiny, ktoré sa považovali za „vyvolených medzi vyvolenými". Boli to potomkovia slávneho kráľa Dávida a kňazská trieda - Leviti.

Tí z Dávidovho rodu mali v žilách kráľovskú krv a boli dedičmi mesiášskeho prísľubu. Synovia Léviho boli zase kňazmi. V kmeni Lévi sa kňazstvo dedilo z otca na syna. Kňazi žili z toho, že dostávali podiel na obetách, čo ľudia prinášali výhradne ich rukami. Nikdy preto netrpeli nedostatkom i napriek skutočnosti, že v Zasľúbenej zemi nedostali žiaden dedičný podiel. Svoje bohatstvo mali dostať v nebi – ono bolo ich dedičným podielom. Na stránkach Starej zmluvy stretávame teda Boha, ktorý si vyberá. Najprv jeden národ spomedzi mnohých národov, potom aj v tomto národe si ešte vyberá a označuje vybrané skupiny. Toto vyvolenie ľudia Starej zmluvy často chápali zle a zišli preto zo správnej cesty.

V období Kristovho príchodu bola dávidovská dynastia dávno mimo politickej hry. Potomkovia Dávida prišli o trón v čase, keď odmietli počúvať prorokov (6. stor. pred Kristom). Zostala im len šľachtická hrdosť a mesiášska nádej. Na prelome letopočtov boli najvyššou autoritou v židovskom národe práve kňazi - Leviti. Stali sa dôležitými hráčmi v politike, no mnohí upadli do náboženského ritualizmu a vyprofilovali sa na prominentnú vrstvu, ktorá bežnými ľuďmi pohŕdala, preto aj napriek tomu, že duchovné blaho ľudu záviselo od nich a od ich služby, neboli medzi Izraelitmi obľúbení.

Ježišova voľba dvanástich apoštolov je dôležitým gestom. Je to povolanie a vyvolenie nového Božieho ľudu (dvanásť kmeňov – dvanásť apoštolov). Tento nový vyvolený ľud je naplnením Božieho prísľubu Mojžišovi, ktorý zaznel v prvom čítaní (Ex 19,2-6a). Cirkev, ktorú Ježiš zhromažďuje, je Bohom vytúžené kráľovské kňazstvo a svätý národ. Ak sa niekto pýta, ako Ježiš urobil tento národ skutočnosťou, odpoveďou je Veľká noc. Na Veľkú noc Mesiáš z Dávidovho rodu priniesol na oltári kríža najvyššiu a dokonalú obetu, ktorá je naplnením všetkých obiet Starého zákona. Mesiáš sa zjavil ako kráľ aj ako kňaz, ktorého predpovedalo Písmo (porov. napr. Ž 109).

V kresťanstve hovoríme o služobnom – sviatostnom kňazstve (diakoni, kňazi a biskupi) ale aj o všeobecnom kňazstve všetkých pokrstených. Pri oboch ide o kňazstvo, ktoré je podielom na jedinom kňazstve Krista. Všeobecné kňazstvo pokrstených ale znamená, že obeta, ktorú za nás Kristus priniesol na dreve kríža, sa krstom stáva v istom zmysle i našou vlastnou obetou – dostávame na nej podiel. V dôsledku toho my, kresťania, žijeme z tejto obety, žijeme z jeho veľkonočného tajomstva, z eucharistie. Dedičstvo v nebi, ktoré bolo v Starom zákone výsadou Levitov, sa tak stáva aj naším vlastným dedičstvom. V krste sme sa znovuzrodili ako synovia a dcéry Nebeského Otca. Spolu s Kristom sme sa teda stali dedičmi Božieho kráľovstva. A dedič získava automaticky aj podiel na kráľovskej moci. Sme teda skutočne vyvolený, svätý ľud, kráľovské kňazstvo.

Ak si uvedomujeme, na akej hodnosti a sláve sme v krste dostali podiel, vidíme ohromnú veľkosť tohto vyznačenia. Nezabúdajme ale, že to nás neoprávňuje povyšovať sa nad nepokrstenými. Zoznam dvanástich reprezentantov tohto „svätého“ pokolenia je príliš realistický: začína sa i končí menami Ježišových zradcov (Peter a Judáš). Slovo apoštoli znamená v gréčtine „tí, ktorí sú poslaní“. Nie sú to pastieri. Pastier je len jeden, Kristus. Oni sú robotníci, ktorých Kristus posiela. Moc, ktorú im Kristus daruje, tiež nie je ich. Je Kristova. Skutky, ktoré sú poslaní konať, opäť nie sú ich. Sú to skutky, ktoré koná v evanjeliu Kristus a ktoré chce Kristus konať skrze nich. Boží Syn sa s nami delí skutočne o všetko, čo je jeho, na všetkom máme podiel. Zdieľajme teda nielen jeho hodnosti, ale aj jeho túžbu premeniť a posvätiť svet, v ktorom žijeme. Takto sa naše spoločenstvo stane cirkvou, ktorá bude skutočne apoštolská.

#kazne