• br. jozef

Sviatok sv. Antona


V utorok sme v našich kostoloch slávili sviatok sv. Antona, veľkého kazateľa s prezývkou "doctor evangelicus". V deň jeho sviatku ďakovali za diakonskú vysviacku brata Tomáša, ktorý bol aj slávnostným kazateľom tejto slávnosti.

foto: br. Michal Lacko

Svätý Anton a Panna Mária

Deň sv. Antona sa prekrýval s výročím druhého zjavenia sa Panny Márie v portugalskej Fatime. Duchovný program slávnosti teda otvorila prednáška pre členov mariánskych hnutí, v ktorej páter Jozef hovoril o vzťahu sv. Antona k Panne Márii. Dozvedeli sme sa, že Anton zložil pre Pannu Máriu pieseň, ktorú si celé roky rád pospevoval. Vypočuli sme si jeden jeho autentický text, ktorý svätec nazval Chvály na blahoslavenú Pannu Máriu.

Antonov výklad evanjelia v tomto texte sme hodnotili ako z dnešného pohľadu veľmi nekonvenčný, v mnohom udivujúci. Zistili sme, že tento učiteľ cirkvi dokonale poznal Písmo a na niekoľkých stranách svojej prednášky nás previedol celou Bibliou, v ktorej majstrovsky nachádzal mnohé súvislosti.

Bezprostrednou prípravou na sv. omšu bola jubilejná fatimská pobožnosť, ktorú sme v mesiaci jún obetovali za biskupov, kňazov a diakonov. Panne Márii sme zverili novokňaza našej farnosti, dp. Mateja Balázsiho, novokňaza minoritu p. Vladimíra Hubálovského, diakona Tomáša Vlčeka a ukrajinského minoritu Edvarda Kawu, ktorý bude o niekoľko dní vysvätený za biskupa.

foto: br. Michal Lacko

Nový hlásateľ evanjelia

Svätú omšu o Antonovi Paduánskom sprevádzanú spevom farského zboru celebroval páter Jozef spolu s jeho rehoľnými predstavenými, p. Tomášom a p. Petrom. Keďže sv. Anton pomáha vzbudzovať v srdciach rehoľné povolanie, miništrantom pátri dovolili, aby sa na tejto sv. omši obliekli ako minoriti. V homílii sa veriacim prihovoril diakon Tomáš, ktorý poukázal na „zázrak spoločenstva“. Kazateľ vyzdvihol skutočnosť, že naša bratislavská farnosť je spoločenstvom spoločenstiev a povzbudil nás, aby sme neprežívali svoj vzťah s Pánom Bohom individuálne, ale spolu s inými bratmi a sestrami. Po svätej omši si veriaci uctievali relikvie sv. Antona a domov si odniesli požehnaný chlieb – znak pokoja a dobroty, darov načerpaných v cirkevnom spoločenstve.

fotogaléria: Vladimír Šimko