• br. jozef

O Božom prste


Sviatok Turíc bol známy v židovskom národe dávno pred príchodom Krista. Pripomínal dar Božieho zákona, ktorý odovzdal Boh svojmu ľudu prostredníctvom Mojžiša päťdesiat dní po východe z Egypta, čiže po Veľkej noci (Ex 19).

Túto udalosť sprevádzalo hrmenie, blesky, hustý mrak a zvuk rohu. Pri udalosti na hore Sinaj sa všetok ľud v tábore chvel od strachu. Pán vtedy zostúpil na zem v ohni. Potom sa Mojžiš vrátil k ľudu nesúc v náručí zákon napísaný Božím prstom na dvoch kamenných tabuliach.

Duch Svätý zostupuje na učeníkov počas židovských Turíc. Aj jeho príchod má znaky, aké sme videli na Sinaji. Môžeme preto povedať, že darovanie zákona Izraelu bolo predobrazom toho, čo slávime dnes. Na Turíce, dostáva totiž Boží ľud nový zákon, ten, ktorý sľubuje Boh u proroka Jeremiáša, keď hovorí: „Uzavriem s vami novú zmluvu“ (Jer 31,31). Turíce sú uskutočnením toho, čo Boh hovorí ústami Ezechiela:

„Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ (Ez 36,26-27)

Prečo potreboval Kristom vykúpený ľud po Veľkej noci nový zákon? Veď Písmo hovorí, že „zákon Pánov je dokonalý“ (Ž 19,8)? Áno, zákon je dokonalý, ale človek nie je. Človek je hriešny. Ak sa zákon zjaví vo svojom pravom svetle, výsledkom je, že usvedčuje človeka z hriechov. Zákon stanovuje dokonca i tresty. Ale najväčší problém človeka, hriech, zákon nerieši. Zákon ho iba definuje.

Ak sa človek, ktorého Pán Ježiš našiel na zemi, pridržiaval Božích príkazov, robil to, lebo veril, že ak ich bude plniť, Boh ho požehná. Ak nie, potrestá ho. Pána Boha si ľudia predstavovali ako prísneho otrokára, ktorý má jasné požiadavky alebo (pre tých, čo mali vyššie sebavedomie) predstavoval niečo ako obchodného partnera. Boh bol však konkurenciou. Bol vnímaný ako niekto, kto predpismi obmedzoval slobodné rozhodovanie. Samozrejme, že ľudia zákon krivili, ako sa im páčilo. Človek bez Ducha Svätého sa snaží ovládnuť a poraziť druhého človeka i Boha samého. Neváha na to použiť samotný Boží zákon. Veď na základe tohto dokonalého zákona odsúdil na smrť aj samého Boha.

Kristus, ktorý konal v jednote s Duchom Svätým, učil ľudí veriť v Boha, ktorý nie je ani otrokár ani obchodník. Boh nie je tvoja konkurencia. Boh je láska.

Čo sa to deje, keď táto Božia láska, Duch Svätý, zostupuje z neba? Láska sa skutočne stáva najvyšším pravidlom, novým zákonom. Pavol nazýva tento nový zákon „zákonom Ducha“ (Porov. Rim 8). Aj tento zákon nás usvedčuje z hriechu. Rozdiel je v tom, že prináša nie trest a odsúdenie, ale milosť, odpustenie a uzdravenie. Svätý Anton Paduánsky preto prirovnáva Ducha Svätého k milosrdnému Samaritánovi.

Predstavujem ti teda Božieho Samaritána, ktorý na Turíce zostupuje a nachádza ťa tu, na zemi. Dosiaľ si sa ho bál. Pohŕdal si ním. Odsudzoval si ho, alebo si ho dokonca nenávidel... Teraz prichádza k tebe, zohýna sa a dotýka sa ťa. Jeho dotyk preniká tak hlboko, že svojím prstom sa zmocňuje celého tvojho srdca. Čosi doň píše. S prekvapením okusuješ, aký je jeho dotyk príjemný, koľko útechy a úľavy prináša na tvoje ubolené miesta...

Duch Svätý je príjemné prekvapenie. Pre mnohých neočakávané, zahanbujúco krásne. Je to Boh, ktorý jediným dotykom spôsobuje, že preň spravíš všetko a budeš mať z toho veľkú radosť. Až keď ho začneš poslúchať, spoznáš, že si konečne sám sebou a slobodný... Tento prst písal kedysi do kameňa. Neboj sa teda, žeby tvoje srdce mohlo byť preň pritvrdé. Nechaj ho písať. A to, čo v tebe zanechá, bude navždy najvyšším zákonom tvojho života.