• br. jozef

O novom živote


Slovo život pretkáva celé evanjelium podľa Jána od začiatku až do konca. Vplieta sa do Ježišovho učenia, do jeho skutkov, a napokon vidíme, že i do jeho modlitieb. V centre Ježišovho diela nie je totiž volanie ľudí k novému náboženstvu, ale k novému životu (Dietrich Bonhoeffer).

Evanjelium striktne odlišuje medzi životom, ktorý v gréckom jazyku označujeme slovom bios – biologický život spolu s jeho zákonitosťami a zoé – životom, ktorým žije Boh. Dá sa dokonca povedať, že tým životom, ktorý označujeme gréckym slovom zoé, je sám Boh. Pán Ježiš prišiel práve pre to, aby nám tento život podaroval. Preto zaznievajú slová, ktoré sme počuli len niekoľko hodín predtým, ako nám Ježiš daruje svoj život na dreve kríža.

Ježiš hovoril o tomto živote mnohokrát. Napríklad keď prišla reč na Lazára, ktorý bol biologicky mŕtvy, povedal, že kto verí v neho, bude žiť, aj keď zomrie (Jn 11,25). Pri poslednej večeri zase hovorí Ježiš učeníkom: Ja žijem a aj vy budete žiť (Jn 14,19). A potom ide pokojne v ústrety krížu.

Čo má teda učeník robiť, aby našiel a uchopil ten skutočný život, ktorý pokračuje i po telesnej smrti? Ježiš vraví, že k tomuto životu sa dostávame prostredníctvom poznania. V Biblickom kontexte označuje výraz poznanie vzťah. Veľmi intímny vzťah. Poznanie nie je záležitosťou hlavy, ale záležitosťou srdca. Adam poznal Evu – a Eva počala dieťa. Kto chce mať večný život, má podľa Ježiša poznať Boha a toho, ktorého poslal – Ježiša Krista.

Človek môže stáť pred touto výzvou aj trocha bezradne. Máme skúsenosť s tým, že s nejakou osobou túžime vytvoriť dobrý vzťah a nedarí sa nám to, nevieme, ako na to. S Kristom to tak nie je. Náš vzťah a náš večný život s ním sa začína krstom. Je to dar, s ktorým sa takpovediac rodíme. Tento dar sa dá stratiť jedine tak, že sa ho sami zriekame hriechom. Preto potrebujeme sviatosti – aby sa v nás krstná milosť upevnila, alebo aby sme ju znova získali, ak sme ju hriechom stratili.

Kresťan, ktorý dostal večný život a netúži po sviatostnom živote, hovorí Bohu: „Ja viem žiť aj bez teba.“ Taký človek si myslí, že Kristus nám priniesol nové náboženstvo, ktoré sa dá žiť bez Krista. Dá sa, ale len do smrti. Tí, čo mu naozaj uverili, chcú žiť aj potom. Nech nám teda Duch Svätý pomôže náš vzťah s Kristom a s jeho Otcom obnoviť a uzdraviť.