• br. jozef

Nová úloha pátra Luciána


19. mája zverejnila generálna kúria rehole minoritov menovanie nového gvardiána vatikánskeho kolégia penitenciárov. Stal sa ním páter Lucián Mária Bogucki, bývalý predstavený slovenskej viceprovincie minoritského rádu a bývalý správca Farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi.

Nový predstavený spovedníkov vo Vatikáne bol zvolený na obdobie štyroch rokov. Dňa 28. mája nahradí vo funkcii svojho predchodcu, pátra Rocca Rizza z neapolskej minoritskej provincie.

Páter Lucián sa narodil roku 1966 v Pivnicznej (PL) v blízkosti slovenských hraníc. Väčšinu svojho kňazského života strávil na Slovensku. Spolu s ďalšími bratmi z Poľska sa u nás zaslúžil o obnovu minoritského rádu po páde komunizmu. V posledných rokoch svojho pôsobenia na Slovensku bol provinciálnym kustódom minoritov a farárom v bratislavskej Karlovej Vsi. Vo Vatikáne pôsobí ako spovedník od roku 2013.

Kto sú vatikánski penitenciári?

Vatikánski penitenciári sú katolícki kňazi, ktorí po náležitej príprave dostávajú od Svätej Stolice zvláštne jurisdikcie na vykonávanie služby spovedníkov v Bazilike sv. Petra. V ich kompetencii je rozhrešenie aj takých kajúcnikov, ktorí spáchali delikty rezervované v cirkevnom práve samému pápežovi. Všetci vatikánski penitenciári sú vyberaní z radov minoritských pátrov. Musia byť skúsení a bezúhonní, schopní vysluhovať sviatosť zmierenia v niekoľkých jazykoch. Penitenciári žijú v kláštornej komunite priamo v susedstve vatikánskej baziliky. Ich sídlo sa nazýva Palazzo del Tribunale.

Prečo sú vatikánskymi penitenciármi minoriti?

V každej z rímskych pápežských bazilík konajú službu penitenciárov kňazi pochádzajúci z niektorého rehoľného rádu. Minoritom bola služba vo Vatikáne zverená roku 1773. Pápež Klement XIV. zrušil vtedy jezuitský rád. Keďže jezuiti konali službu vatikánskych spovedníkov, bolo ich nutné v krátkom čase nahradiť inými rehoľníkmi. Klement XIV. bol pred zvolením za pápeža minoritom, pozval teda svojich spolubratov z rímskeho Kláštora Dvanástich apoštolov a tí sa ujali služby, ktorú tam vykonávajú až dodnes.

Niekoľko významných predchodcov pátra Luciána

Prvým vatikánskym penitenciárom z radov uhorských minoritov bol páter Mojžiš Hajduk. Do služby nastúpil v máji roku 1774. V lete toho istého roku viedol na popud pápeža Klementa so spolubratmi z Vatikánu veľké ľudové misie mesta Rím. Vo Vatikáne slúžil do roku 1777, keď bol zvolený za uhorského provinciála a musel sa vrátiť do vlasti. Ďalším významným uhorským pátrom slúžiacim vo Vatikáne bol jeho nástupca Peter Boškovič. Venoval sa kartografii. Rímske archívy zachovali jeho vzácne mapy vtedajších minoritských provincií, kláštorov a misií po celom svete. Naša provincia vysielala penitenciárov do Vatikánu pravidelne až do 20. storočia. Od roku 1796 do roku 1807 tam pôsobili dokonca dvaja uhorskí pátri súčasne. Spomedzi predchodcov pátra Luciána pochádzajúcich z našich krajov treba určite spomenúť pátra Alexandra Kampusa z Banskej Bystrice. Ako penitenciár strávil vo Vatikáne 36 rokov (1824 – 1860). Aj on na krátky čas zastával úrad, ktorý bude zverený pátrovi Luciánovi.