Pomazanie chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a spasil ich. Povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.

KKC 1499

Sviatosť pomazania chorých môže prijať ten, kto už je pre vážnu chorobu alebo starobu v ohrození života. Pomazanie chorých môžeme prijať aj opakovane, ak sme boli z choroby uzdravení a znova sme ochoreli, alebo ak choroba pokročila a náš zdravotný stav sa zhoršil. Táto sviatosť sa nevysluhuje deťom, ktoré ešte neužívajú rozum.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky. 
— spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej cirkvi; 
— posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby; 
— odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia; 
— navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse; 
— prípravu na prechod do večného života.
 

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť pomazania chorých v Kostole sv. Františka z Assisi jedenkrát ročne 11. februára (Svetový deň chorých). 

Ak si to chorý žiada, na požiadanie vysluhujeme túto sviatosť kedykoľvek.

Chorých, ktorí pre chorobu nemôžu prísť do kostola, navštívime v ich domácnostiach po telefonickej dohode, alebo po nahlásení vo farskej kancelárii.